KANCELAR

Kancelar

don Ivica Boko
tel. 311-385
e-mail: kancelar@sibenska-biskupija.hr

Prema Zakoniku kanonskoga prava, glavna zadaća kancelara je „brinuti se da se spisi kurije sastave i otpreme te da se čuvaju u arhivu kurije“.

Osim pripremanja, slanja i čuvanja spisa kurije, ured kancelara je i središnje mjesto u kojemu se razvrstavaju pismovne pošiljke biskupskog ordinarijata, bilo one papirnate bilo elektroničke, ali i telefonski pozivi. Na taj način kancelar surađuje sa svećenicima, a osobito sa župnicima, pomažući im u rješavanju administrativnih pitanja, molbi i problema. Uz to, redovito putem pisama i elektronske pošte izvješćuje svećenike i župnike o važnim događajima i pothvatima u biskupiji.
Kancelar vodi i arhiv Ordinarijata u kojemu su pohranjeni osobnici živućih i pokojnih svećenika, arhivirana godišta Vjesnika nadbiskupije, različiti važni dokumenti, ugovori i nacrti te kurijalni spisi.

Uz arhiv spisa kancelar vodi brigu i o čuvanju prijepisa župnih matica (tzv. parica). Svaka župa ima vlastiti karton u koji se, po godinama, slažu prijepisi matica kako bi u slučaju potrebe bili lako dostupni. Jedna od zadaća kancelara je i voditi statistiku biskupije. Analizira se broj stanovnika u biskupiji, na poseban način broj vjernika (krštenih, vjenčanih i umrlih u protekloj godini), a prikupljaju se i statistički podatci vezani uz katehetsku, karitativnu i društvenu djelatnost biskupije.