BISKUPIJSKI ARHIV

BISKUPIJSKI ARHIV ŠIBENIK
utemeljio biskup Vicenzo Arrigoni godine 1603.

PREGLED ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI

I. INDENTIFIKACIJA
Indentifikacijska oznaka: HR – BAŠ
Normirani oblik naziva: Biskupijski arhiv Šibenik

II. KONTAKT
Sjedište – adresa: Obala palih omladinaca 1, 22000 ŠIBENIK
Mobitel: 099-258-2820
E-mail: biskupijski.arhiv@gmail.com
Voditelj: don Oleg Petrović, mag. hist.
Suradnik na Projektu: Matea Jakelić-Bilić, mag. philol. croat.

III. DOSTUPNOST I USLUGE
Biskupijski arhiv Šibenik otvoren je za stranke radnim danom od 8.30 do 12.30 sati osim subote i nedjelje. Gradivo se koristi u Čitaonici gdje ga treba naručiti dan prije korištenja. Korisnici u Čitaonici mogu snimati spise fotografskim aparatom, te koristiti osobno računalo.

IV. POVIJESNI PREGLED USTANOVE
Od osnutka Šibenske biskupije godine 1298. vjerojatno su se spisi čuvali u posebnim škrinjama. Požar je godine 1380. i 1457. zahvatio Biskupsku palaču, pa su stradali i dotadašnji spisi. Prvi konkretan podatak o čuvanju spisa je iz 17. ožujka 1407. kada je ugarsko-hrvatski kralj Ladislav Napuljski udijelio status Locus credibilis Stolnom kaptolu sv. Jakova s pravom uporabe pečata, kojim su kanonici mogli potvrđivati i izdavati javne i privatno-pravne dokumente, te su ih pohranjivali u škrinje koje su se nalazile u sakristiji Katedrale. Apostolski vizitator Michele Priuli godine 1603. je zabilježio kako je biskup Vincenzo Arrigoni izdao naredbu kojom se uredio Arhiv za spise i izradio Inventar dobara Biskupije s njihovim granicama, te su pohranjeni u Arhiv na trajni spomen. Također je Biskup odgovorio kako postoje neki ormari i škrinje u kancelariji Biskupske palače u kojima se pod ključem čuvaju spisi. Biskup Josip Arnerić koncem šesdesetih godina 20. st. dao je prenijeti arhivsko gradivo iz prizemlja na prvi kat Biskupske palače.
Kaptolski arhiv je bio pohranjen od svog osnutka do godine 2011. u sakristiji Katedrale, te je tada prenesen u Biskupijski arhiv kao njegov sastavni dio.
Od godine 2007. započela se formirati Zbirka starih i rijetkih knjiga iz Knjižnica Stolnog kaptola, Đačkog sjemeništa, Katedrale, Biskupske palače i Samostana trećoredaca u Prvić Luci. Sastavni dio je Biskupijskog arhiva.
Sustavni rad u Biskupijskom arhivu započet je od godine 2008. u kojem su združeni osim Biskupijskog arhiva Šibenik i Biskupijski arhiv Skradin, Biskupijski arhiv Trogir, Arhiv Stolnog kaptola sv. Jakova Šibenik, te Arhiv Đačkog sjemeništa Šibenik. Preuzeti su i arhivi pojedinih župa i pojedinaca.

V. ZGRADA
Zgrada u kojoj se nalazi Biskupijski arhiv je Biskupska palača građena u nekoliko etapa od 15. do 19. st. Biskupska palača naslanja se na Katedralu, čije je pročelje okrenuto ka Rivi. Biskupijski arhiv ima dva ulaza, prvi na Obali palih omladinaca 1 kroz koji se ulazi u Zbirku starih i rijetkih knjiga, te fondova pojedinih župa, a drugi ulaz na Trgu Republike 2 kroz kojeg se ulazi u Čitaonicu i Arhivsko spremište u kojem je smješteno najveći dio arhivskog gradiva.

VI. VRIJEDNOST ARHIVSKOG GRADIVA
U Biskupijskom arhivu pohranjeno je gradivo Šibenske biskupije od 15. do 21. st., te Stolnog kaptola od 12. do 20 st. Također je pohranjeno gradivo ukinute Skradinske, Kninske i Trogirske biskupije od 17. st. do 19. st., te Apostolske administrature jug. dijela Zadarske nadbiskupije. U Arhivu je pohranjeno gradivo školskih i socijalnih ustanova Šibenika od 19. do 20. st. Također Arhiv čuva gradivo raznih šibenskih bratovština, nadarbina, zaklada od 15. do 20. st. Navest ćemo i fondove pojedinih šibenskih biskupa i svećenika koji su djelovali u Šibenskoj biskupiji. Osim fondova Arhiv čuva osobito dragocjene Zbirke od kojih posebno navodimo Zbirku rukopisa od 11. do 19 st., te Zbirku pergamena od 13. do 20. st.
Vrijednost Biskupijskog arhiva po kriteriju starosti gradiva spada u užu skupinu javnih arhiva Republike Hrvatske. Također i sadržajno arhivsko gradivo je nezaobilazan izvor za povijest sjeverne Dalmacije, odnosno nekadašnjih pet, a danas dviju sjevenodalmatinskih biskupija. Osim crkvene povijesti u Arhivu se nalazu i brojni podatci o povijesti naselja, stanovništvu i školstvu, te odnosima crkve i državnih vlasti navedenog područja.
Odlukom Ministarstva kulture Biskupijski arhiv je zbog iznimne kulturno-povijesne vrijednosti koja nadilazi lokalne okvire 28. XII. 2012. proglašen kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

VII. OBAVIJESNA POMAGALA
Prvi inventar Biskupijskog arhiva dao je godine 1603. izraditi biskup Vincenzo Arrigoni. Kaptolski arhiv je sređivan godine 1874. Drugo sređivanje Biskupijskog arhiva je godine 1894. poduzeo biskup Josip Antun Fosco, a zatim je gradivo sređivao don Krsto Stošić godine 1934. Ipak, detaljan opis gradiva je izvršio arhivist Ante Šupuk godine 1971. Od imenovanja stalnog arhiviste godine 2008. sustavno se radi na obradi arhivskog gradiva i brizi za njegovo konzerviranje i restauriranje. Izrađeni su i inventari za pojedine arhivske fondove. Mr. sc. Branka Grbavac je godine 2009. izradila inventar Zbirke pergamena. Inventarizaciju pojedinih fondova od godine 2013. do 2014. obavljaju Anita Travčić i arhivist Ivan Dovranić, koji je ujedno i stručni savjetnik Arhiva.

VIII. KNJIŽNIČNE ZBIRKE
Jedna od tri knjižnične zbirke je Zbirka starih i rijetkih knjiga sastavljena od građe tiskane u vremenskom rasponu od 1547. do 1850. U njoj se nalazu rijetke knjige na hrvatskom, talijanskom, latinskom i njemačkom jeziku tiskane u latinici, glagoljici i ćirilici. Od ostalih knjižničnih zbirki navodimo Zbirku periodike i Zavičajnu zbirku.
Zbirku starih i rijetkih knjiga je započela inventarizirati knjižničarka Snježana Mikleušić-Ćeran godine 2009. Konačno rješenje obrade knjižne građe, zahvaljujući doc. dr. sc. Marijani Tomić, se ostvarilo sa suradnjom Vestigia instituta za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu i Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru godine 2017. gdje je Zbirka ušla u Znanstveni projekt Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do 19. st. čime je omogućena inventarizacija i izrada digitalnog kataloga kojeg izrađuje knjižničarka Matea Jakelić-Bilić.

IX. LITERATURA
Muzej Grada Šibenika, Krsto Stošić, Povijest Šibenika, arhivi i spisi, rkp.; Jakov Jelinčić, Biskupijski arhiv u Šibeniku…, Sedam stoljeća Šibenske biskupije, Zbornik radova, Šibenik, 2001.; Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, sv. I., Zagreb, 2006.; Vodič Arhiva Zadarske nadbiskupije, priredili Oliver Modrić i Josip Kolanović, Zadar, 2013.; Ivan Dovranić, Zaštita arhivskog gradiva Šibenske biskupije i samostana sv. Frane u Šibeniku: Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj – stanje i perspektive, Zbornik radova, Šibenik, 2015.

X. PREGLED ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI
A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

 1. HR – BAŠ – 1: Biskup. škol. nadzorništvo Šibenik; 1839.-1869.: knj. 1; kut. 40; 4,15 d/m.
 2. HR – BAŠ – 2: Ministarstvo pravde; Vjerski odjel; 1925./1940.: kut. 1; 0,10 d/m.

D. ODGOJ I OBRAZOVANJE

 1. HR – BAŠ – 3: Đačko sjemenište Šibenik; 1923.–1954.: knj. 37; kut. 7; 1,30 d/m.
 2. HR – BAŠ – 4: Biskupsko bogoslovno sjemenište Šibenik; 1932./1939.: kut. 1; 0,10 d/m.

F. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE

 

 1. HR – BAŠ – 5: Javna dobrotvornost Šibenik; 1837./1944.: knj. 4; kut. 2; 0,20 d/m.

I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA

 1. HR – BAŠ – 6: Pripomoćna zadruga dalmatinska; 1879./1891.: knj. 1; kut. 1; 0,20 d/m.
 2. HR – BAŠ – 7: Hrvatska zadružna tiskara Šibenik; 1915./1929.: kut. 1; 0,10 d/m.
 3. HR – BAŠ – 8: Svećenička uzajamnost; 1908./1988.: knj. 5; kut. 1; 0,10 d/m.
 4. HR – BAŠ – 9: Bratovština Gospe od Karmela Šibenik; 1663./1803.; kut 1, 0,10 d/m
 5. HR – BAŠ – 10: Bratovšt. Gospe od Kaštela Šibenik;1692./1938.:knj. 5; kut. 1; 0,35 d/m.
 6. HR – BAŠ – 11: Bratovština sv. Duha Šibenik; 1447./1921.: knj. 27; kut. 4; 1,10 d/m.
 7. HR – BAŠ – 12: Bratovština sv. Grgura Šibenik; 1444./1860.: knj. 15; 0,10 d/m.
 8. HR – BAŠ – 13: Bratovšt. Duša od Čistilišta Šibenik; 1631./1956.: knj. 7; kut. 1;0,30 d/m.
 9. HR – BAŠ – 14: Bratovština sv. Krševana Šibenik; 1446./1859.: knj. 7; kut. 7; 0,80 d/m.
 10. HR – BAŠ – 15: Bratovština Nove crkve Šibenik; 1433.–1978.: kut. 17; 2,50 d/m.
 11. HR – BAŠ – 16: Bratovština Svih Svetih Šibenik; 1632./1832.: knj. 2; kut. 1; 0,20 d/m.
 12. HR – BAŠ – 17: Bratovština sv. Barbare Šibenik; 1843./1890.: kut. 1; 0,10 d/m.

J. VJERSKE USTANOVE

 1. HR – BAŠ – 18: Šibenska biskupija
 2. HR – BAŠ – 18/1: Biskupska kurija; 1402.–2003.: knj. 70, kut. 781; 89,30 d/m
 3. HR – BAŠ – 18/2: Kanonske vizitacije; 1481./1980.: kut. 18; 1,80 d/m.
 4. HR – BAŠ – 18/3: Župne statistike; 1680./2003.: kut. 2; 0,20 d/m.
 5. HR – BAŠ – 18/4: Krivični postupci; 1627./1991.: kut. 3; 0,30 d/m.
 6. HR – BAŠ – 18/5: Postupci prijelaza svećenika i redovnika; 1876./1995.: kut. 1; 0,10 d/m.
 7. HR – BAŠ – 18/6: Ženidbeni postupci; 1656./1963.: kut. 6; 0,60 d/m.
 8. HR – BAŠ – 18/7: Nadarbine i zaklade; 1460./1967.: knj. 3; kut. 10; 1,10 d/m.
 9. HR – BAŠ – 18/8: Biskupska menza; 1643./1937.: knj. 14, kut. 4; 0,80 d/m.
 10. HR – BAŠ – 18/9: Računski spisi; 1915./1994.: knj. 8, kut. 79; 4,50 d/m.
 11. HR – BAŠ – 18/10: Prijepisi Ad limina šibenskih biskupa; 1592./1802.: kut.1; 0,10 d/m.
 12. HR – BAŠ – 18/11: Zakladne Mise; 1769./1995.: knj. 2, kut 1; 0,15 d/m.
 13. HR – BAŠ – 18/12: Kandidati za Svete redove; 1664./2003.: knj. 1; kut. 2; 0,25 d/m.
 14. HR – BAŠ – 18/13: Kandidati za kanonike; 1533./1940.: kut. 1; 0,10 d/m.
 15. HR – BAŠ – 18/14: Sveta Stolica; 1678./1904.: kut. 1; 0,10 d/m.
 16. HR – BAŠ – 18/15: Župnički ispiti; 1861./1967.: kut. 3; 0,30 d/m.
 17. HR – BAŠ – 18/16: Pastoralne konferencije; 1952./1965.: kut. 2; 0,20 d/m.
 18. HR – BAŠ – 18/17: Župna crkovinarstva;1850./2003.: knj. 1; kut. 11; 1,25 d/m.
 19. HR – BAŠ – 18/18: Zemljišno-knjižni postupci; 1523./1861.: kut. 2, 0,20 d/m.
 20. HR – BAŠ – 18/19: Agrarne prijave; 1881./1941.: kut. 4; 0,40 d/m.
 21. HR – BAŠ – 18/20: Nacionalizirana imovina; 1952./1991.: kut 1; 0,10 d/m.
 22. HR – BAŠ – 18/21: Stari spisi; 1423./1600.: kut. 1; 0,10 d/m.
 23. HR – BAŠ – 18/22: Razni spisi; 1601./1948., kut. 17; 1,70 d/m.
 24. HR – BAŠ – 18/23: Postupci oprosta od obveze sv. Reda; 1952./1991.: kut. 1; 0,10 d/m.
 25. HR – BAŠ – 19: Skradinska biskupija
 26. HR – BAŠ – 19/1: Biskupska kurija; 1704.–1829.: knj. 4, kut. 35; 4,40 d/m.
 27. HR – BAŠ – 19/2: Kanonske vizitacije; 1803./1829.: kut.1; 0,10 d/m.
 28. HR – BAŠ – 19/3: Imenovanja i promaknuća svećenika; 1785./1826.: kut. 1; 0,10 d/m.
 29. HR – BAŠ – 19/4: Ženidbeni postupci; 1813./1828.: kut. 1; 0,10 d/m.
 30. HR – BAŠ – 19/5: Razni popisi; 1801./1828.: kut. 1; 0,10 d/m.
 31. HR – BAŠ – 19/6: Razni spisi; 1568./1834.: kut. 18; 1,80 d/m.
 32. HR – BAŠ – 20: Trogirska biskupija
 33. HR – BAŠ – 20/1: Biskupska kurija; 1752./1830.: kut. 11; 1,10 d/m.
 34. HR – BAŠ – 20/2: Kanonske vizitacije; 1768./1829.: knj. 2; 0,10 d/m.
 35. HR – BAŠ – 20/3: Ženidbeni postupci; 1740./1806.: kut. 12; 1,20 d/m.
 36. HR – BAŠ – 20/4: Razni popisi; 1800./1826.: kut. 1; 0,10 d/m.
 37. HR – BAŠ – 21: Apostolska administratura Jugoslavenskog dijela Zadarske nadbiskupije
 38. HR- BAŠ – 21/1: Nadbiskupska kurija Šibenik; 1922.–1935.: knj. 11, kut. 27; 4,30 d/m.
 39. HR – BAŠ – 21/2: Nadarbine i zaklade: 1922.–1935.: kut. 1; knj. 4; 0,20 d/m.
 40. HR – BAŠ – 22: Stolni kaptol sv. Jakova Šibenik; 1101./1913.:knj. 81,svež. 31; 7,40 d/m.
 41. HR – BAŠ – 23: Samostani Šibenik, Visovac i Knin; 1741./1890.:kut. 2; 0,20 d/m.
 42. HR – BAŠ – 24: Samostan sv. Dominika Šibenik; 1653./1883.: kut. 1; 0,10 d/m.
 43. HR – BAŠ – 25: Samostan sv. Frane Šibenik; 1631./1890.: kut. 1; 0,10 d/m.
 44. HR – BAŠ – 26: Samostan sv. Križa Krapanj; 1694./1861.: kut. 1; 0,10 d/m.
 45. HR – BAŠ – 27: Samostan Gospe od Milosti Prvić; 1537./1861.; kut. 1; 0,10 d/m.
 46. HR – BAŠ – 28: Samostan sv. Luce Šibenik; 1820./1913.: kut.1; 0,1 d/m.
 47. HR – BAŠ – 29: Samostani franjevki i dominikanki Šibenik; 1905./1921.: kut.1; 0,10 d/m.
 48. HR – BAŠ – 30: Dekanati Šibenske biskupije; 1922./1995.; knj. 1; kut. 10; 1,00 d/m.
 49. HR – BAŠ – 31: Dekanati Apostolske Administrature; 1922./1948.: kut. 10; 1,00 d/m.
 50. HR – BAŠ – 90: Župa sv. Frane Betina; 1683./2003.: kut. 1; 0,10 d/m.
 51. HR – BAŠ – 32: Župa Boraja – Ljubitovica; 1923./1925.: kut. 1; 0,10 d/m.
 52. HR – BAŠ – 33: Župa sv. Margarite Jadrtovac; 1844./1941.: kut. 1; 0,10 d/m.
 53. HR – BAŠ – 34: Župa sv. Jakova Marina; 1663.–1941.: kut. 11; 1,10 d/m.
 54. HR – BAŠ – 35: Župa sv. Mihovila Murter; 1658./2008.: kut. 2; 0,20 d/m.
 55. HR – BAŠ – 36: Župa Gospe od Karmela Pirovac; 1742./1950.: knj. 40; kut. 20; 1,20 d/m.
 56. HR – BAŠ – 37: Župa Velike Gospe Rogoznica; 1649./1910.: kut. 1; 0,10 d/m.
 57. HR – BAŠ – 38: Župa Male Gospe Skradin; 1861./1869.: kut. 1; 0,10 d/m.
 58. HR – BAŠ – 39: Župa Velike Gospe Šepurina; 1827./1923.: kut. 1, 0,10 d/m.
 59. HR – BAŠ – 40: Župa sv. Benedikta Šibenik; 1815./1860.: kut. 1, 0,10 d/m.
 60. HR – BAŠ – 41: Župa sv. Jakova Šibenik; 1480./1989.: knj. 36; kut. 15; 2,10 d/m.
 61. HR – BAŠ – 42: Župa sv. Križa Šibenik; 1499.–1975.: knj. 24, kut. 21; 2,50 d/m.
 62. HR – BAŠ – 89: Župa Našašća sv. Križa Vodice; 1934./2015.: kut. 1; 0,10 d/m.
 63. HR – BAŠ – 43: Župa Velike Gospe Zlarin; 1935./1981.: kut. 1; 0,10 d/m.
 64. HR – BAŠ – 44: Župa Velike Gospe Žirje; 1867./1978.: knj. 21, kut. 3; 0,37 d/m.

K. OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI

 1. HR – BAŠ – 45: Antić, Slavko; 1915.–1986.: kut. 2; 0,20 d/m.
 2. HR – BAŠ – 46: Arnerić, Josip; 1961.–1986.: knj. 4; kut. 5; 0,50 d/m.
 3. HR – BAŠ – 47: Badurina, Srećko; 1988.-1996.: kut. 1; 0,10 d/m.
 4. HR – BAŠ – 48: Banić, Ćiril; 1951.-1961.: kut. 2; 0,20 d/m.
 5. HR – BAŠ – 95: Bašić, Toma; 1946./2003.: kut. 1; 0,10 d/m.
 6. HR – BAŠ – 49: Bilić, Marko; 1825./1841.: kut. 1; 0,10 d/m.
 7. HR – BAŠ – 50: Belamarić, Ivan; 1843.-1876.; kut. 1; 0,10 d/m.
 8. HR – BAŠ – 51: Belamarić, Vinko; 1945.-1990.: kut. 1; 0,10 d/m.
 9. HR – BAŠ – 52: Benamati, Rafael; 1899.-1989.: kut. 10; 1,00 d/m.
 10. HR – BAŠ – 53: Bilić, Jere; 1942.-1975.: kut. 1; 0,10 d/m.
 11. HR – BAŠ – 54: Devetak, Vojko; 1952.-2013.: kut. 1; 0,10 d/m.
 12. HR – BAŠ – 55: Jadronja, Veljko; 1951.–1972.: kut. 1; 0,10 d/m.
 13. HR – BAŠ – 93: Kramar, Lovro; 1940./1978.: kut. 1; 0,10 d/m.
 14. HR – BAŠ – 56: Kurent, Vjekoslav; 1918.–1989.: kut. 2; 0,20 d/m.
 15. HR – BAŠ – 94: Marinov, Ante; 1954./2005.: kut. 1; 0,10 d/m.
 16. HR – BAŠ – 57: Mileta, Jeronim; 1922.-1947.: kut. 1; 0,10 d/m.
 17. HR – BAŠ – 58: Mistura, Domenico; 1825./1833.: kut. 1; 0,10 d/m.
 18. HR – BAŠ – 96: Odlešić, Ivan; 1934./1937.: kut. 1; 0,10 d/m.
 19. HR – BAŠ – 59: Pappafava, Luka; 1912.-1919.: kut. 1; 0,10 d/m.
 20. HR – BAŠ – 60: Parić, Vicko; 1823./1835.: kut. 1; 0,10 d/m.
 21. HR – BAŠ – 61: Pavić, Srećko; 1922.-1983.: kut. 1, 0,10 d/m.
 22. HR – BAŠ – 62: Pavlović, Ivan; 1927.-1994.: kut. 1; 0,10 d/m.
 23. HR – BAŠ – 63: Petranović, Ante; 1839.-1859.: kut. 1, 0,10 d/m.
 24. HR – BAŠ – 64: Pian, Rudolf; 1906./1975.; kut. 1, 0,10 d/m.
 25. HR – BAŠ – 65: Pini, Luigi; 1806./1834.: kut. 1; 0,10 d/m.
 26. HR – BAŠ – 66. Pulišić, Vinko; 1904.-1910., kut. 1; 0,10 d/m.
 27. HR – BAŠ – 67: Radić, Ante; 1907.-1966.: kut. 2; 0,20 d/m.
 28. HR – BAŠ – 68: Sisgoreo, Inocente; 1829./1848.: kut. 1; 0,10 d/m.
 29. HR – BAŠ – 69: Skračić, Ante; 1944.-2018.: kut. 6; 0,60 d/m.
 30. HR – BAŠ – 92: Šarić, Ivan; 1938./1944.: kut. 1; 0,10 d/m.
 31. HR – BAŠ – 70: Tabula-Truta, Nikola; 1883.–1927.: kut. 1; 0,20 d/m.
 32. HR – BAŠ – 71: Tavilić, sv. Nikola; 1880./1970.: knj. 1; kut. 2; 0,20 d/m.
 33. HR – BAŠ – 72: Vukušić, Jure; 1947./1992.: kut. 1; 0,10 d/m.
 34. HR – BAŠ – 91: Vuletin, Ivan; 1890.-1891.: kut. 1; 0,10 d/m.
 35. HR – BAŠ – 73: Zannoni, Mate; 1895./1902.: kut. 1; 0,10 d/m.

L. ZBIRKE IZVORNOG ARHIVSKOG GRADIVA

 1. HR- BAŠ – 74: Zbirka pergamena; 11/20 st.: kom. 160.
 2. HR – BAŠ – 75: Zbirka oporuka; 1379./1958.: kom 17; kut 2; 0,20 d/m.
 3. HR – BAŠ – 76: Zbirka isprava; 1601./1929.. kom. 253, kut. 2, 0,20 d/m.
 4. HR – BAŠ – 78: Zbirka matica krizmanih; 1594./1949.: knj. 6; kut. 2; 0,40 d/m.
 5. HR – BAŠ – 79: Zbirka anagrafa; 1684./1895.: kut. 3; 0,30 d/m.
 6. HR – BAŠ – 80: Kartografska zbirka; 1640./1895.: kom. 66, map. 1; 0,10 d/m.
 7. HR – BAŠ – 81: Zbirka planova i nacrta; 1865./1966.: kom. 33, map. 1; kut. 1; 0,20 d/m.
 8. HR – BAŠ – 82: Zbirka rukopisa; 15./20. st.: kom. 243; kut 7; 1,40 d/m.
 9. HR – BAŠ – 83: Zbirka crteža; 1635./1925.: kom. 7; kut. 1; 0,10 d/m.
 10. HR – BAŠ – 84: Zbirka fotografija;1880./2016.: kut. 8 , fotog. 1971, albuma 8; 0,85 d/m.
 11. HR – BAŠ – 85: Zbirka razglednica i dopisnica; 1904./1979.: kom. 105; kut. 1; 0,10 d/m.
 12. HR – BAŠ – 86: Zbirka grafika; 16./19. st.: kom. 57; kut. 1; 0,10 d/m.
 13. 130. HR – BAŠ – 87: Zbirka tiskovina; 1560./1941.: knj. 297; kom. 1008, kut 15; 1,50 d/m.
 14. HR – BAŠ – 88: Zbirka devocionalija; 1769./1982.: kom 340; kut. 1; 0,20 d/m.

XI. ZBIRKA STARIH I RIJETKIH KNJIGA, 1547.-1860., jed. 1020